fbpx

REGULAMIN 

I. POSTANOWIENIA OGÓLNE i ADRESACI USŁUGI

 1. Niniejszy Regulamin określa zasady świadczenia usług w rozumieniu UoŚUDE przez Administratora w ramach serwisu https://makeenglisheasier.pl.
 2. Świadczone na podstawie niniejszego Regulaminu Usługi są skierowane do wszystkich podmiotów prawa (z wyjątkiem wskazanym w ust. 3 niżej), w szczególności do przedsiębiorców (zarówno działających w oparciu o wpis do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, jak również w formie spółek prawa handlowego), fundacji czy stowarzyszeń, działających na terenie Rzeczypospolitej Polskiej lub innego kraju Unii Europejskiej. Usługa jest przeznaczona dla osób, które chcą podjąć naukę języka angielskiego w trybie zdalnym.
 3. Świadczone na podstawie niniejszego Regulaminu Usługi nie są skierowane do Konsumentów.

II. DEFINICJE

 1. Administrator – usługodawca w rozumieniu UoŚUDE, którym jest MakeEnglishEasier z siedzibą w Skierniewicach, adres: ul. Sosnowa 77, 96-100 Skierniewice.
 2. Kurs językowy – Usługa polegająca na udostępnieniu Użytkownikowi interaktywnego kursu języka angielskiego, tj. materiałów cyfrowych i zajęć z udziałem lektora za pośrednictwem internetu. Zajęcia realizowane są za pośrednictwem szyfrowanych wideokonferencji w aplikacji Skype. Celem usługi jest doskonalenie umiejętności posługiwania się językiem angielskim w działalności zawodowej Użytkownika. Dobór materiałów opracowanych przez Make English Easier i wykorzystywanych w ramach kursu uwzględnia indywidualny poziom Użytkownika, który ustala się w toku Testu Weryfikacyjnego. Skuteczne skorzystanie z celu tej Usługi jest możliwe po zainstalowaniu aplikacji Skype i zalogowaniu się Użytkownika do internetowej wideokonferencji o czasie zgodnym z zaakceptowanym przed uiszczeniem Opłaty grafikiem zgodnie ze wskazówkami Administratora. Każdorazowo po zakończeniu lekcji Użytkownik ma obowiązek przesłać na adres e-mail wskazany przez lektora potwierdzenie wzięcia udziału w lekcji wraz z ewentualnym materiałem do samodzielnego opracowania przez Użytkownika nie później niż w ciągu 24 godzin od zakończenia lekcji.
 3. Aplikacja Skype – aplikacja dostępna za pośrednictwem systemu teleinformatycznego pod adresem internetowym https://skype.com, umożliwiająca Użytkownikowi korzystanie z Usług.
 4. Opłata – wynagrodzenie należne z tytułu świadczonej Usługi, uiszczane na zasadach określonych w pkt. IV.
 5. Grafik Usługi – wskazane przez Administratora dni i godziny realizacji Usługi.
 6. Regulamin – niniejszy dokument.
 7. RODO – Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych). Od 25 maja 2018 r. rozporządzenie będzie jest stosowane bezpośrednio w krajowych porządkach prawnych państw Unii Europejskiej i obowiązuje wszystkich, którzy przetwarzają dane osobowe w związku z prowadzoną działalnością profesjonalną.
 8. UoŚUDE – Ustawa z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (tekst jedn. Dz. U. z 2017 r. poz. 1219 z późn. zm.).
 9. Usługa – usługa Kurs Językowy świadczona w ramach Serwisu makeenglisheasier.pl oraz Usługi Dodatkowe.
 10. Serwis: strona internetowa https://makeenglisheasier.pl.
 11. Usługi Dodatkowe – usługi językowe świadczone przez Administratora inne niż kurs językowy. Użytkownik może zamówić Usługę Dodatkową na zasadach określonych w pkt. VI.
 12. Użytkownik – usługobiorca w rozumieniu UoŚUDE.

III. ZAMÓWIENIE USŁUGI

 1. Zamówienie Usługi wymaga podania następujących danych na stronie internetowej https://makeenglisheasier.pl za pośrednictwem Formularza Zgłoszeniowego: 1) imię i nazwisko Użytkownika 2) Adres e-mail Użytkownika 3) Informacja o wyborze Pakietu Usług.
 2. Po wypełnieniu i przesłaniu Formularza Zgłoszeniowego, Użytkownik otrzyma na podany adres e-mail wiadomość zawierającą numer rachunku do przelewu Opłaty za Usługę, Test Weryfikacyjny, proponowany Grafik Usługi do akceptacji oraz link do wideokonferencji Skype.
 3. Po zaksięgowaniu wpłaty na rachunku Administratora, Użytkownik otrzyma wiadomość e-mail z instrukcją połączenia się z wideokonferencją poprzez Aplikację Skype i może rozpocząć korzystanie z Usługi zgodnie z zaakceptowanym Grafikiem.
 4. Realizacja płatności jest tożsama z zaakceptowaniem Regulaminu oraz Grafiku Usługi.
 5. Dane podane w Formularzu Zgłoszeniowym, w szczególności prawidłowe wskazanie adresu e-mail, są niezbędne do prawidłowego korzystania z Usług. Administrator nie ponosi odpowiedzialności za niewykonanie Usługi z powodu wskazania błędnego adresu e-mail oraz podania nieprawdziwych danych rejestracyjnych Użytkownika.

IV. OPŁATY

 1. Korzystanie z Usług jest odpłatne, chyba że Administrator wskazał, że określona Usługa jest nieodpłatna. 
 2. Cennik poszczególnych Usług stanowi Załącznik nr 1 do Regulaminu.
 3. W zakładce z ofertą w Serwisie https://makeenglisheasier.pl Użytkownik musi wybrać Usługę, a następnie wskazać wybraną Usługę w Formularzu Zgłoszeniowym.
 4. W kolejnym kroku Użytkownik otrzymuje na wskazany przez siebie adres e-mail odpowiedź od Administratora zawierającą Test Weryfikacyjny, proponowany Grafik Usługi oraz numer rachunku bankowego do przelewu. Użytkownik musi następnie uzupełnić i odesłać uzupełniony Test Weryfikacyjny na adres contact@makeenglisheasier.pl oraz uiścić Opłatę za pośrednictwem przelewu na wskazany rachunek bankowy co jest jednoznaczne z akceptacją Grafiku Usługi.
 5. Po uiszczeniu Opłaty wybrana Usługa staje się dostępna dla Użytkownika zgodnie z Grafikiem Usługi.
 6. Akceptacja Regulaminu oznacza zgodę Użytkownika na stosowanie faktur i rachunków elektronicznych.

V. USŁUGA KURS JĘZYKOWY

 1. Zakres Usługi Kurs Językowy został wskazany w jej definicji. Usługa Kurs Językowy świadczona jest odpłatnie.
 2. W ramach Usługi Kurs Językowy Użytkownikowi mogą zostać dostarczone Materiały do nauki, w szczególności ćwiczenia opracowane przez lektora uwzględniające wynik Testu Weryfikacyjnego Użytkownika.
 3. Każdy Kurs Językowy może być świadczony w ramach trzech pakietów: 1) Basic, 2) Pro 3) Premium – przy czym szczegółowy zakres wersji Basic, Pro i Premium widoczny jest na stronie https://makeenglisheasier.pl w zakładce z ofertą. Pakiety różnią się od siebie liczbą sesji, czasem trwania sesji w ramach Kursu Językowego oraz elastycznością Grafiku Usługi: 1) Pakiet Basic zawiera 8 sesji, gdzie pojedyncza sesja to 90 minut. Grafik Usługi w Pakiecie Basic nie podlega możliwości zmiany po opłaceniu Usługi. 2) Pakiet Pro zawiera 8 sesji, gdzie pojedyncza sesja to 60 minut. Grafik Usługi w Pakiecie Pro nie podlega możliwości zmiany po opłaceniu Usługi. 3) Pakiet Premium zawiera 8 sesji, gdzie pojedyncza sesja to 60 minut. Grafik Usługi w Pakiecie Premium podlega możliwości zmiany po uzgodnieniu z lektorem.
 4. W ramach wszystkich pakietów oferowany jest certyfikat ukończenia kursu wystawiany na życzenie Użytkownika.

VI. USŁUGI DODATKOWE

 1. W ramach serwisu https://makeenglisheasier.pl Administrator może świadczyć Usługi Dodatkowe. 1. Rodzaje świadczonych przez Administratora Usług Dodatkowych są każdorazowo opisane w Regulaminie.
 2. Zgodnie z obecną wersją Regulaminu, Administrator nie świadczy Usług Dodatkowych.

VII. WARUNKI ZAWIERANIA I ROZWIĄZYWANIA UMÓW

 1. W przypadku Usług odpłatnych Umowa o świadczenie danej Usługi zostaje zawarta między Administratorem a Użytkownikiem z chwilą uiszczenia przez Użytkownika Opłaty za tę Usługę, chyba że Regulamin stanowi odmiennie.
 2. W przypadku Usług nieodpłatnych Umowa o świadczenie danej Usługi zostaje zawarta między Administratorem a Użytkownikiem z chwilą pierwszego skorzystania przez Użytkownika z takiej Usługi, chyba że Regulamin stanowi odmiennie.
 3. Administrator świadczy Usługi na zasadach określonych w Regulaminie.
 4. Użytkownik oświadcza, że zawierając umowę o świadczenie Usługi zapoznał się z Regulaminem i akceptuje jego postanowienia.
 5. Rozpoczęcie korzystania z Usług następuje po dokonaniu Opłaty (gdy jest wymagana) oraz akceptacji Regulaminu.
 6. Użytkownik w każdym momencie może, bez podawania przyczyny, zaprzestać korzystania z Usługi świadczonej przez Administratora.
 7. Nierozpoczęcie lub niedokończenie korzystania z Usługi Kurs Językowy (przez „niedokończenie” rozumie się niewysłanie Administratorowi Testu Weryfikacyjnego lub niepołączenie się w umówionym terminie z wideokonferencją zgodnie z instrukcją Administratora) w ciągu 1 miesiąca od dnia wykupienia tej Usługi oznacza rezygnację z korzystania z usługi. Rezygnacja opisana w niniejszym ustępie nie uprawnia do zwrotu Opłaty.
 8. Administrator może zaprzestać świadczenia Usług. W szczególności zastrzega sobie możliwość zaprzestania świadczenia Usług z powodu zmiany lub modyfikacji działania prowadzonego przez siebie modelu działalności.
 9. Odstąpienie od zawartej umowy na świadczenie Usługi (chwila zawarcia umowy wskazana jest odpowiednio w ust. 1 i ust. 2 wyżej) nie jest możliwe.

VIII. WARUNKI ŚWIADCZENIA USŁUG DROGĄ ELEKTRONICZNĄ

 1. W celu korzystania z Usług konieczne jest spełnienie następujących warunków technicznych: 1) posiadanie stabilnego połączenia z siecią Internet; 2) posiadanie smartfona lub komputera z kamerą internetową pozwalającego na dostęp do sieci Internet, włącznie z programem służącym do przeglądania jej zasobów (przeglądarka internetowa w wersji wspieranej przez producenta: Microsoft Edge, Mozilla Firefox, Google Chrome), akceptującym pliki typu cookies oraz włączoną obsługą Java Script i wyskakujących okien; 3) posiadanie dostępu do poczty elektronicznej (e-mail); 4) dostęp do programu czytającego format .pdf, doc/docx; 5) posiadanie dostępu do programu Skype skonfigurowanego do używania kamery oraz mikrofonu do wideokonferencji. W przypadku korzystania przez Użytkownika ze sprzętu i oprogramowania, które nie spełniają wymogów technicznych określonych ust. 1 wyżej, Administrator nie gwarantuje prawidłowości funkcjonowania Usług i zastrzega, że może to mieć również negatywny wpływ ich jakość.
 2. Administrator nie ponosi odpowiedzialności za przerwy w świadczeniu Usług wynikające z awarii lub przypadków wadliwego funkcjonowania systemów teleinformatycznych będących poza obszarem jego działalności.
 3. Administrator zastrzega możliwość zaprzestania świadczenia Usług w przypadku zgłoszenia wobec niego uzasadnionego żądania zgłoszonego przez dostawcę Internetu lub inny uprawniony podmiot.

PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH

IX. PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH

 1. Administrator stosuje politykę prywatności zamieszczoną na stronie https://www.makeenglisheasier/polityka-prywatnosci.
 2. W ramach świadczenia Usługi „Kurs językowy”: 2.1 jeżeli Użytkownikiem jest podmiot inny niż osoba fizyczna, Administrator nie przetwarza danych osobowych (może jedynie zbierać dane kontaktowe takiego Użytkownika). Do takich Użytkowników postanowienia poniższych ustępów nie mają zastosowania; 2.2 jeżeli Użytkownikiem jest osoba fizyczna, Administrator przetwarza jego dane osobowe. Do takich Użytkowników mają zastosowanie poniższe ustępy.
 3. Administrator podaje następujące informacje związane z przetwarzaniem danych osobowych Użytkowników, o których mowa w ust. 2.2 wyżej:
 4. Administrator danych osobowych: Podmiot zdefiniowany jako „Administrator” w Regulaminie. Aktualne dane kontaktowe znajdują się w definicji „Administratora”. Dane kontaktowe Administratora na potrzeby realizacji praw podmiotu danych znajdują się w pkt. XII Regulaminu – Postępowanie reklamacyjne. Cele przetwarzania danych osobowych oraz podstawa do ich przetwarzania: 1) umożliwienie Użytkownikowi korzystania z Usług poprzez zbieranie danych kontaktowych i pozostałych informacji w Formularzu Rejestracyjnego – podstawa: art. 6 ust. 1 lit. b) RODO (wykonanie umowy na świadczenie Usługi) 2) wystawienie faktury dla Użytkownika – podstawa: art. 6 ust. 1 lit. c) RODO (wypełnienie przez administratora danych osobowych obowiązku prawnego) 3) rozpatrywanie reklamacji – podstawa: art. 6 ust. 1 lit. b) RODO (wykonanie umowy na świadczenie Usługi) 4) polepszenie jakości świadczonych usług, np. przez użycie plików cookies na stronie internetowej – podstawa: art. 6 ust. 1 lit. f) RODO (prawnie uzasadniony interes administratora ) 5) przechowywanie przekazanych nam przez Użytkownika dokumentów – podstawa: art. 6 ust. 1 lit. b) RODO (wykonanie umowy na świadczenie Usługi) Prawnie uzasadnione interesy Administratora: Polepszenie jakości świadczonych usług przez używanie plików cookies na stronie internetowej Administratora oraz narzędzi analitycznych. Okres przetwarzania danych osobowych: przez okres realizacji Usługi, a ponadto: okres wymagany prawem do przechowywania dokumentów księgowych (np. faktur), termin przedawnienia dla roszczeń, które może skierować Użytkownik wobec Administratora lub Administrator wobec Użytkownika. Prawo do wniesienia sprzeciwu co do przetwarzania danych osobowych: Gdy dane osobowe Użytkownika są lub będą w którymkolwiek momencie przetwarzane na podstawie kryterium prawnie uzasadnionego interesu Administratora danych osobowych lub podmiotu trzeciego to Użytkownik ma w każdym czasie prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania swoich danych osobowych, gdy jest to uzasadnione szczególną sytuacją Użytkownika. W takiej sytuacji Administrator danych sprawdza dwie rzeczy: – (i) czy istnieją jakieś ważne i prawnie uzasadnione podstawy, zgodnie z którymi Administrator może przetwarzać dane osobowe i te podstawy są nadrzędne wobec interesów Użytkownik oraz – (ii) czy dane osobowe Użytkownika mogą być potrzebne Administratorowi do dochodzenia roszczeń lub bronienia się przed roszczeniami innych. Jeżeli zachodzi chociaż jedna z tych przyczyn, Administrator dalej może przetwarzać dane osobowe Użytkownika. Jeżeli żadna z tych przyczyn nie zachodzi, Administrator jest zobowiązany do zaprzestania przetwarzania danych osobowych Użytkownika. W terminie 1 miesiąca od otrzymania przez Administratora danych osobowych sprzeciwu, Administrator ma obowiązek: a) poinformować o działaniach, które podjął w związku ze złożonym sprzeciwem; b) gdy sprawa jest skomplikowana ma prawo przedłużyć termin o kolejne 2 miesiące, o czym Użytkownik zostanie poinformowany. Prawo do żądania dostępu do danych osobowych: Użytkownik ma prawo żądania od Administratora danych osobowych potwierdzenia, czy przetwarza on dane osobowe Użytkownika, a jeżeli tak – do uzyskania szczegółowych informacji o przetwarzaniu danych osobowych. Użytkownik może również żądać kopii przetwarzanych swoich danych osobowych. W terminie 1 miesiąca od otrzymania przez Administratora danych osobowych żądania, Administrator ma obowiązek: a) poinformować o działaniach, które podjął w związku ze złożonym żądaniem; b) gdy sprawa jest skomplikowana ma prawo przedłużyć termin o kolejne 2 miesiące, o czym Użytkownik zostanie poinformowany. Prawo do żądania sprostowania danych osobowych: Użytkownik ma prawo żądania od Administratora danych osobowych sprostowania tych swoich danych osobowych, które są nieprawidłowe. Użytkownik ma również prawo uzupełnienia danych, jeżeli są one niekompletne, a są potrzebne do spełnienia celu przetwarzania danych osobowych. Użytkownik ma również prawo zażądać otrzymania od Administratora informacji, jakim odbiorcom danych osobowych Administrator przekazał informację o sprostowaniu danych osobowych (o ile odbiorcy istnieją). W terminie 1 miesiąca od otrzymania przez Administratora danych osobowych żądania, administrator ma obowiązek: a) poinformować o działaniach, które podjął w związku ze złożonym żądaniem; b) gdy sprawa jest skomplikowana ma prawo przedłużyć termin o kolejne 2 miesiące, o czym Użytkownik zostanie poinformowany. Prawo do usunięcia danych osobowych (tzw. „prawo do bycia zapomnianym”): Użytkownik ma prawo żądania od administratora danych osobowych usunięcia swoich danych osobowych w następujących sytuacjach: 1) gdy Administrator przetwarza dane osobowe niezgodnie z prawem, 2) gdy dane osobowe nie są już potrzebne Administratorowi do celów, dla których były zbierane, 3) jeżeli Użytkownik wniósł sprzeciw co do przetwarzania swoich danych osobowych, 4) z przepisów prawa, które mają zastosowanie do Administratora wynika, że ma on obowiązek usunięcia danych osobowych, 5) Administrator zebrał dane osobowe w związku ze świadczeniem dla Użytkownika usług przez Internet. Użytkownik ma również prawo zażądać otrzymania od Administratora informacji, jakim odbiorcom danych osobowych Administrator przekazał informację o sprostowaniu danych osobowych (o ile odbiorcy istnieją).   W terminie 1 miesiąca od otrzymania przez Administratora danych osobowych żądania, Administrator ma obowiązek: a) poinformować o działaniach, które podjął w związku ze złożonym żądaniem; b) gdy sprawa jest skomplikowana ma prawo przedłużyć termin o kolejne 2 miesiące, o czym Użytkownik zostanie poinformowany. Prawo do ograniczenia przetwarzania danych osobowych: Użytkownik ma prawo żądania od Administratora danych osobowych ograniczenia przetwarzania swoich danych osobowych (co oznacza, że jedyne, co administrator może robić z danymi osobowymi Użytkownika, to je przechowywać) w następujących sytuacjach: 1) Administrator przetwarza dane osobowe niezgodnie z prawem, ale Użytkownik nie żąda ich usunięcia, a tylko ograniczenia przetwarzania, 2) Administratorowi dane osobowe nie są już potrzebne, ale Użytkownikowi są potrzebne do dochodzenia swoich roszczeń lub bronienia się przed skierowaniem roszczeń przez inną osobę. Użytkownik ma również prawo zażądać otrzymania od Administratora informacji, jakim odbiorcom danych osobowych Administrator przekazał informację o sprostowaniu danych osobowych (o ile odbiorcy istnieją). W terminie 1 miesiąca od otrzymania przez Administratora danych osobowych żądania, Administrator ma obowiązek: a) poinformować o działaniach, które podjął w związku ze złożonym żądaniem; b) gdy sprawa jest skomplikowana ma prawo przedłużyć termin o kolejne 2 miesiące, o czym Użytkownik zostanie poinformowany. Prawo do przenoszenia danych osobowych: Użytkownik ma prawo żądania od Administratora danych osobowych przekazania swoich danych osobowych w formacie elektronicznym, jeżeli mają miejsce łącznie dwie sytuacje: 1) Administrator przetwarza dane osobowe w sposób zautomatyzowany oraz 2) podstawą przetwarzania danych osobowych jest zgoda lub niezbędność do wykonania umowy, której Użytkownik jest stroną. Jeżeli jest to technicznie możliwe, Użytkownik może żądać przeniesienia swoich danych osobowych do innego Administratora danych osobowych. Ponadto Użytkownik może żądać, aby po wykonaniu powyższych czynności Administrator usunął dane osobowe Użytkownika. W terminie 1 miesiąca od otrzymania przez Administratora danych osobowych żądania, Administrator ma obowiązek: a) poinformować o działaniach, które podjął w związku ze złożonym żądaniem; b) gdy sprawa jest skomplikowana ma prawo przedłużyć termin o kolejne 2 miesiące, o czym Użytkownik zostanie poinformowany. Prawo do wniesienia skargi do organu nadzoru: Użytkownik ma prawo wnieść skargę na działania Administratora danych osobowych do Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych lub Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (w zależności od tego, który z tych organów będzie w danej chwili istniał). Wymóg podania danych osobowych: Wymóg podania przez Użytkownika danych osobowych jest wymogiem zawarcia między nami umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną. Nie jest to wymóg prawny. Użytkownik nie jest zobowiązany do podania swoich danych osobowych. Niepodanie danych osobowych skutkować będzie jednak brakiem możliwości zawarcia umowy, a więc i brakiem możliwości korzystania z Usług. Podejmowanie wobec Pani/ Pana zautomatyzowanych decyzji (w tym profilowania): Administrator danych osobowych nie podejmuje decyzji, które dotyczą Użytkownika, w sposób zautomatyzowany. Administrator może stosować profilowanie w postaci analizy danych z plików cookies, dotyczących poruszania się Użytkownika po stronie internetowej Administratora. Wskazane wyżej prawa można realizować przez przesłanie odpowiedniego żądania za pośrednictwem formularza kontaktowego wskazanego w pkt. XII ust. 1. 4. W przypadku świadczenia przez Administratora Usług Dodatkowych, Administrator określi zasady przetwarzania danych osobowych na potrzeby realizacji takich usług oraz będzie przestrzegać wymogów prawnych z tym związanych.

X. OCHRONA PRAW AUTORSKICH I KNOW-HOW

 1. Administrator oświadcza, że treści zawarte w świadczonych Usługach stanowią chronioną prawem własność intelektualną Administratora i są efektem jego prac oraz wykorzystania „know-how”, co oznacza, że podlegają one w szczególności: prawom autorskim uregulowanym w Ustawie z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych, w całości przysługującym Administratorowi oraz postanowieniom Ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, w szczególności w zakresie naśladowania gotowego produktu; ochrona ta w szczególności dotyczy pytań z Testu Weryfikacyjnego oraz Materiałów (treść, forma, sposób prezentacji). 1. Żaden z wymienionych wyżej przedmiotów prawa autorskiego oraz know-how nie może być kopiowany, modyfikowany, dystrybuowany, publikowany ani wykorzystywany w żadnej innej formie bez uprzedniego pisemnego zezwolenia Administratora, z zastrzeżeniem ust. 3.
 2. Administrator od chwili pobrania przez Użytkownika Materiałów, udziela Użytkownikowi, w ramach uiszczonej Opłaty, niewyłącznej, bezterminowej licencji na wykorzystywanie treści Materiałów na własny użytek na następującym polu eksploatacji: doskonalenie umiejętności posługiwania się językiem angielskim przez Użytkownika. Naruszenie powyższych postanowień może skutkować podjęciem działań prawnych przez Administratora, w szczególności dochodzeniu roszczeń odszkodowawczych wobec osób naruszających prawa Administratora.
 3. W przypadku przesyłania przez Użytkownika jakichkolwiek materiałów do Administratora (w szczególności załączonych dokumentów, gdy dana Usługa przewiduje taką możliwość), przez akceptację Regulaminu Użytkownik oświadcza, że przysługują mu prawa autorskie do takich materiałów lub posiada inny tytuł prawny pozwalający na przekazanie ich Administratorowi. W przypadku skierowania wobec Administratora, jego organów lub pracowników (dalej w tym ustępie łącznie jako „Administrator”) roszczeń przez osoby trzecie, w związku z naruszeniem ich praw przez przekazanie wspomnianych materiałów do Administratora, Użytkownik zobowiązuje się zwolnić Administratora z odpowiedzialności związanej z tymi roszczeniami.

XI. POSTĘPOWANIE REKLAMACYJNE

 1. Wszelkie reklamacje, w szczególności dotyczące aspektów technicznych, należy zgłaszać poprzez wysłanie wiadomości e-mail na adres contact@makeenglisheasier.pl w terminie 7 dni od zaistnienia problemu stanowiącego podstawę zgłoszenia reklamacyjnego. W zgłoszeniu reklamacyjnym należy zwięźle przedstawić zaistniały problem (w szczególności reklamacja może dotyczyć ewentualnych błędów przy przesyłaniu Formularza Rejestracyjnego) oraz wskazać dane identyfikujące nadawcę i adres e-mail do kontaktu.
 2. W przypadku braku powyższych danych zgłoszenie reklamacyjne może pozostać bez rozpoznania.
 3. Administrator dołoży wszelkich starań, aby odpowiedź reklamacyjna została udzielona w terminie do 30 dni kalendarzowych.

XII. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 1. Regulamin udostępniany jest nieodpłatnie w formie PDF umożliwiającej jego odtwarzanie, zapisywanie i przechowywanie.
 2. Korzystanie z usług objętych Regulaminem odbywa się w języku angielskim i polskim.
 3. Administrator zastrzega możliwość wprowadzenia zmian w Regulaminie, w szczególności rozszerzenia katalogu Usług.
 4. Regulamin wchodzi w życie z dniem 04.05.2020 r. W sprawach nieunormowanych Regulaminem zastosowanie mają odpowiednie przepisy prawa polskiego.
 5. Załączniki: 1. Cennik Usług.

Załącznik nr 1 – Cennik Usług

 1. Usługa Kurs Językowy – Pakiet Basic: 1465 zł – 8 sesji x 90 minut
 2. Usługa Kurs Językowy – Pakiet Pro: 1130 zł – 8 sesji x 60 minut
 3. Usługa Kurs Językowy – Pakiet Premium: 1385 zł – 8 sesji x 60 minut

Podane ceny są kwotami brutto.